Висина на надоместок за добивање лиценца за вршење на угостителска дејност

Висина на надоместок за добивање лиценца за вршење на угостителска дејност во:

– кабаре………….4000 ЕУР (во денарска притиввредност)
– ноќен бар……… 6 000 ЕУР (во денарска противвредност)
– дискоклуб и дискоклуб на отворено ……….8000 ЕУР (во денарска противвредност)

Надоместокот се уплатува 50% на сметка на Буџетот на Општината и 50% на сметка на Буџетот на РМ.
Барањето за издавање лиценца се поднесува на образец за платен надоместок до Министерството за економија, а лиценцата ја издава Министерот со Решение.