Упатство за добивање на одобрение за градење за објекти во рамки на ИПАРД програма се градат на градежно земјиште за кое е донесена урбанистичко планска документација

Страната е во изработка