Спогодба начинот и условите на заедничко организирање во извршувањето на линискиот превоз на патниците за општините: Струмица, Босилово, Василево и Ново Село

Спогодба начинот и условите на заедничко организирање во извршувањето на линискиот превоз на патниците за општините : Струмица, Босилово, Василево и Ново Село