Планирани проекти

Систем за фекална канализација за населено место Василево
Изградба на улица во с. Добрашинци, должина – 240 м.
Изградба на улица 1 во с. Василево, должина – 120 м.
Изградба на улица 2 во с. Василево, должина – 155 м.
Изградба на улица 3 во с. Василево, должина – 100 м.
Изградба на улица 1 во с. Висока Маала, должина – 30 м.
Изградба на улица 2 во с. Висока Маала, должина – 20 м.
Изградба на улица 3 во с. Висока Маала, должина – 50 м.
Изградба на улица 4 во с. Висока Маала, должина – 50 м.
Изградба на улица 1 во с. Пиперево, должина – 165 м.
Изградба на улица 2 во с. Пиперево, должина – 70 м.
Изградба на улица 3 во с Пиперево, должина – 70 м.
Изградба на улица во с Сушево, должина – 160 м.
Изградба на улица во с. Нова Маала до резервоар
Изградба на детска градинка во с. Ангелци
Набавка на специјално возило  за  собирање и транспорт на смет