Планирани проекти

Локален пат од крстосница со пат кон брана Турија до центар на с. Добрашинци

Изградба на фекална канализација во населеното место Пиперево Крак 1 од км 0+00 до км 0+439 метри и Крак 2 од 569 метри

Изградба на забавен парк во с.Сушево општина Василево

Изградба на повекенаменско игралиште во с.Чанаклија

Изградба на фекален канализационен систем на Василево – Колектор К3 км 0+000 до км 0+478 во Василево

Изградба на повекенаменско игралиште во с.Висока Маала