Планирани проекти

Реконструкција на ООУ„Гоце Делчев“, Василево
Изградба на улица во с. Градашорци од Дом на култура кон индустриска зона
Изградба на систем за водоснабдување за населените места Дукатино и Требичино
Реконструкција на систем за водоснабдување во с.Седларци
Изградба на систем за водоснабдување во с.Висока Маала
Изградба на нова филтер станица с.Нова Маала, с.Доброшинци и с.Чанаклија