Планирани проекти

Реконструкција на пат од центар на населеното место Доброшинци до центарот на населеното место Нова Маала, општина Василево

Изградба на фекална канализација-крак 1 од км 0+00 до км 0+753 метри во Василево

Реконструкција на повеќенаменско игралиште во ООУ “Гоце Делчев” – Василево

Партерно уредување на просторот пред Домот на културата во Нова Маала

Изградба на улица во населено место Радичево кон гробиштата