Планирани проекти

Реконструкција на ООУ„Гоце Делчев“, Василево
Реконструкција на локален пат Ново Владевци- Старо Владевци
Изградба на улица во с. Василево покрај отворениот канал за наводнување
Изградба на улица во с. Градашорци од Дом на култура кон индустриска зона
Улица 2 с.Пиперево кај гробишта, 290 м
Улица во Василево кај Игор, 100 м
Улица во Василево 2 кај Јанушеви, 150 м
Улица 3 пошта Василево, 80 м
Улица 4 во Василево, 65 м
Улица 3 во Градошорци кај Илми, 180 м
Улица 1 во Пиперево кај Стојан, 85 м
Улица 1 во Доброшинци, 165 м
Улица 2 во Доброшинци, 100 м
Улица 1 во Едрениково, 110 м
Пристапен пат до Нова Маала, 250 м
Изградба на систем за водоснабдување за населените места Дукатино и Требичино
Реконструкција на систем за водоснабдување во с.Седларци
Изградба на систем за водоснабдување во с.Висока Маала
Изградба на нова филтер станица с.Нова Маала, с.Доброшинци и с.Чанаклија