Планирани проекти

Асфалтирање на локален пат Чанаклија – Нова Маала
Реконструкција и ревитализација на пат Старо Владевци – Ново Владевци
Реконструкција и ревитализација на пат Ново Владевци – Сушево
Изработка на проектно –техничка документација – инфраструктурен проект за изградба на фекална канализација со вклучена стручна ревизија
Систем за фекална канализација за населено место Василево