Планирани проекти

Изградба на систем за водоснабдување во с.Висока Маала
Изградба на улица во с. Василево, 400 метри
Изградба на улица во с. Дукатино, 250 метри
Изградба на улица во с. Пиперево, 300 метри
Изградба на улица во с. Нова Маала, 200 метри
Изградба на улица во с. Сушево, 50 метри
Изградба на улица во с. Висока Маала, 50 метри
Изградба на улица во с. Ангелци, 200 метри
Изградба на улица во с. Радичево, 300 метри
Изградба на улица во с. Чанаклија, 250 метри
Изградба на улица во с. Добрашинци, 150 метри
Изградба на улица во с. Едрениково, 100 метри
Систем за фекална канализација за населено место Василево