Планирани проекти

Подготовка на техничка документација за доводен цевковод за водоводен систем за село Требичино и Дукатино
Изградба на улица во с. Василево од пошта до повеќенаменско игралиште
Асфалтирање на локален пат Чанаклија – Нова Маала
Реконструкција на ПОУ „Гоце Делчев“, с. Седларци
Изградба на улица во с. Нова Маала
Реконструкција на улица во с. Пиперево
Изградба на повеќенаменско игралиште во Нова Маала
Изградба на „Street basket“ игралиште во Висока Маала
Изградба на „Street basket“ игралиште во Владевци
Изградба на тениско игралиште во с. Василево
Изработка на УП за н.м Владевци
Изработка на УП за населените места Ангелци и Градошорци