Јавна покана за поднесување на даночна пријава за утврдување на данок на имот за 2022 година

LOGO, Opstina Vasilevo

Врз основа на член 29 од Законот за данок на имот (Сл. Весник на РМ бр. 61/2004, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 23/16, 151/21) општина Василево објавува

ЈАВНА ПОКАНА

за поднесување на даночна пријава за утврдување на данок на имот за 2022 година

Даночна пријава за утврдување на данок на имот за 2022 година (образец ДИ), поднесува даночен обврзник (правно и физичко лице), сопственик, корисник или плодоуживател на станбени објекти, административни згради и деловни простории кои служат за вршење на дејноста на обврзникот и сите други објекти во сите населени места  вклучувајќи ги и оние од ридско-планинските подрачја. Од 01.01.2008 година обврска за поднесување на даночна пријава за имот има и за оној имот кој досега бил ослободен од одредбите на досегашниот Закон.

 ОБВРЗНИЦИ НА ДАНОК НА ИМОТ СЕ:

  • Правни и физички лица, сопственици на имот;
  • Правни и физички лица, корисници на имот во случаи кога сопственикот не е познат или не е достапен;
  • Плодоуживател на имот, согласно Законот;
  • Ако имотот е сопственост на повеќе лица, секој од нив е сопственик на данок на имот сразмерно на сопственичкиот дел;
  • Правни и физички лица кои дополнителнио се стекнале со имот во текот на претходни години, а не го пријавиле;
  • Имотот на кој настанале промени во вредноста (изградба, доградба, довршување, проширување),

НАПОМЕНА

  • Даночен обврзник кој поднел даночна пријава за данок на имот во 1994 година или во наредните години, а кај кого нема промена во сопственоста или вредноста на имотот, не поднесува даночна пријава;
  • За неподнесување даночна пројава, даночниот обврзник ќе се казни со парична казна согласно Законот за данок на имот;
  • Проверка на терен како и точноста на сите досега пријавени податоци ќе ги врши даночен инспектор .
  • Даночната пријава се поднесува во Одделението за утврдување и наплата на даноци, такси и други надоместоци во општина Василево.
Изготвил                                                                                                општина Василево
Блажо Стоилков                                                                                    Градоначалник,
                                                                                                              Славе Андонов

 

Јавна покана за поднесување даночна пријава за утврдување на данок на имот за 2022 г.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail