Дневен ред за 24-та Седница на Советот на О.Василево

DSCN5467

Во петок (13.03.2015 година) со почеток во 13,00 часот Советот на општина Василево ќе ја одржи редовната 24-та Седница.

За работа на Седницата предложен е следниот дневен ред:
1. Предлог-Олука за ослободување од плаќање на престојот во Јавната установа за деца – детска градинка „Прва радост“, Василево.
2. Предлог – Завршна сметка на Буџетот на општина Василево за 2014 година.
3. Годишен извештај на општина Василево за 2014 година.
4. Завршна сметка на ЈОУДГ „Прва радост“ Василево за 2014 година.
5. Давање согласност на Извештајот за работатата и годишната сметка на ЈПКД „Турија“ Василево за 2014 година.
6. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија“ Василево за распоредување на добивката остварена по годишната сметка и финансискиот извештај за 2014 година.
7. Предлог-одлука за отпис и расходување на основни средства и инвентар сопственост на општина Василево.

Седницата ќе се одржи во просториите на Домот на културата во Василево.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail