Дневен ред за 58-та седница на Советот на општина Василево

DSCN5467

На 26.09.2017 година ( вторник), со почеток во 12,00 часот,  Советот на општина Василево ќе ја одржи 58-та седница. За работа на Седницата предложен е следниот дневен ред:

  1. Годишен извештај за работата на ООУ„Гоце Делчев“, Василево за учебната 2016/2017 година.
  2. Годишен извештај за работата на ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала за учебната 2016/2017 година.
  3. Годишна програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“ Василево за учебната 2017/2018 година.
  4. Годишна програма за работа на ООУ „Атанас Нивичански“ Нова Маала за учебната 2017/2018 година.
  5. Годишна програма за работа на ЈОУДГ „Прва радост“ Василево за учебната 2017/2018 година.
  6. Донесување на Одлука по известувањето на Министерството за труд и социјална политика за почетокот и завршетокот на работното време на ЈОУДГ „Прва радост“ Василево.
  7. Донесување на одлука по барањето поднесено од МЗ Владевци.
  8. Донесување на одлука по барањето поднесено од ЈОУДГ „Прва радост“ Василево за добивање согласност за прием на повеќе деца од проектираниот капацитет.
  9. Предлог-решение за разрешување и именување на член на Училишниот одбор на ООУ„Гоце Делчев“ Василево.

Седницата ќе се одржи во просториите на Домот на културата во Василево.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail