Дневен ред за шестата седница на Советот на општина Василево

DSCN5467

На 19.02.2018 година (понеделник) со почеток во 12,00 часот, Советот на општина Василево ќе ја одржи 6-та редовна седница. За работа на седницата предложен е следниот дневен ред:

 1. Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Василево за 2017 година.
 2. Давање согласност на Одлуката за определување на бодот за плати на вработените во ЈПКД „Турија“.
 3. Полугодишен извештај за работата на ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала за учебната 2017/2018 година.
 4. Одлука за утврдување на Комисијата за прием на повеќе деца од проектираниот капацитет на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево и утврдување на поблиските критериуми за прием на деца.
 5. Предлог-одлука за утврдување на потребата од вклопување на бесправните објекти – магацин К.П бр. 2462 во КО Пиперево.
 6. Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на К.П бр. 87 во КО Ангелци.
 7. Предлог-одлука за пренесување на правото на користење на патничко моторно возило Цитроен Берлинго на ЈПКД „Турија“, Василево.
 8. Предлог-одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотација за основното образование за 2018 година.
 9. Предлог-одлука за учество на општина Василево во Предлог-проектот до Бирото за регионален развој.
 10. Донесување на одлука по Барање за финансиски средства поднесено од МЗ Владевци.
 11. Донесување на одлука по Барање за финансиски средства поднесено од Ерсан Мустафов од с. Градошорци.
 12. Донесување на одлука по Барање за финансиски средства поднесено од ЛД „Гоце Делчев“, Босилово.

Седницата ќе се одржи во просториите на Домот на културата во Василево.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail