Соопштение за јавна презентација и јавна анкета по ЛУПД за Винарија

слика

Општина Василево организира јавна презентација и јавна анкета по Локална урбанистичко планска документиција за објекти со намена Г-2 лесна и незагадувачка индустрија – Винарија на дел од КП бр. 405 во КО Нова Маала, општина Василево. Јавната анкета ќе трае 10 дена почнувајќи од денес, а јавната презентација ќе се одржи на 06.03.2018 година со почеток во 12,00 часот, во просториите на општинската зграда на општина Василево.  Локалната урбанистичко планска документација ќе биде изложена во просториите на општина Василево. Заинтересираните граѓани и правните лица своите забелешки и предлози ќе можат да ги достават преку информацискиот систем Е-Урбанизам или во писмена форма во општина Василево.

слика

Во продолжение е интегралниот текст на Соопштението.

Соопштение

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail