Дневен ред за 18-та седница за Советот на општина Василево

DSCN5467

Советот на општина Василево  ја закажа 18-та седница за ден 30.01.2019 година (среда), со почеток во 12,00 часот.

За работа на седницата предложен е следниот дневен ред:

 1. Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2018 година за период 01.01.2018 година до 31.12.2018 година К1.
 2. Квартален извештај за доспеани а ненамирени обврски на општина Василево за период 01.01.2018 година до 31.12.2018 година К2.
 3. Квартален извештај за промените на состојбата на задолжување на општина Василево  за период 01.01.2018 година до 31.12.2018 година К3.
 4. Предлог-одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Василево за 2019 година.
 5. Предлог-одлука за вршење отпис на застарени даночни обврски по основ на комунална такса на обврзници на подрачјето на општина Василево.
 6. Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктира или сообраќајната инфраструктута воопшто нема да се предвиди и вклопување на бесправниот објект –помошен објект на к.п бр. 2274 во КО Сушево.
 7. Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за  проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект  – индивидуална станбена зграда  и помошен објект  на к.п бр.1909/1 во КО Пиперево.
 8. Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за  проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект  – индивидуална станбена зграда  на к.п бр.1909/1 во КО Пиперево.
 9. Предлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект – викендица на К.П. бр. 1572  во КО Сушево.
 10. Финансиски извештај на ЈПКД „Турија“ за четвртото полугодие  за 2018 година  од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година.
 11. Давање согласност на Одлуката на УО на ЈПКД „Турија“ Василево за утврдување на висината на паричниот надоместок за промена на оштетен водомер.
 12. Донесување на Одлука по барање за финансиска помош поднесено од Мицева Милка од с. Василево бр.80.
 13. Донесување на Одлука по барање за финансиски средства за доградба на џамија во с. Пиперево поднесено од Алиманов Џенгис од с. Пиперево бр.105.
 14. Донесување на Одлука по барање за финансиски средства за реконструкција на објект за трпезарија во црква Св. Петка во с. Требичино поднесено од Црковен одбор од с. Требичино.

Седницата ќе се одржи во просториите на Домот на културата во Василево со почеток во 12,00 часот.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail