Дневен ред за 22-та седница на Советот на општина Василево

sala sovet

Во среда на 03.07.2019  година, со почеток во 09,00 часот  Советот на општина Василево ќе ја одржи 22-та Седница.

За работа на Седницата предложен е следниот дневен ред:

1.Давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ„ Прва радост“- Василево бр.01-232/1 од 17.06.2019 г.

2.Давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на ЈОУДГ „Прва радост“- Василево бр.01-233/1 од 17.06.2019 г.

3.Давање на согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУДГ „Прва радост“- Василево за утврдување вредност на бод за пресметување на плата на давателите на јавни услуги и на директорот вработени во ЈОУДГ „Прва радост“ -Василево бр.02-238/1 од 21.06.2019г.

4.Предлог-Програма за енергетска ефикасност на Општина Василево за 2019 година.

5.Предлог-Одлука за прифаќање на физибилити студијата за улично осветлување во Општина Василево за 2019 година

6.Предлог-Одлука за создавање на јавно приватно партнерство за енергетски услуги и изведба за јавно осветлување на површини од јавен интерес во општина Василево.

7.Предлог-Одлука за утврадување на приоритет на проект за набавка на Специјално возило за собирање и транспорт на смет / Специјално комунално возило за собирање смет со капацитет 5.5 м3 .

8.Предлог-Одлука за земање на кредит за набавка на Специјално возило за собирање и транспорт на смет / Специјално комунално возило за собирање смет со капацитет 5.5 м3

9.Донесување на Одлука по Барање за финансиски средства поднесено од Катерина Јовановска од с.Градошорци.

10.Донесување на Одлука по Барање за финансиски средства поднесено од здружението ЗЗП „Агросојуз“-Василево.

11.Донесување на Одлука по Барање за финансиски средства поднесено од здружението „Басмак Василево“ од Василево.

12.Донесување на Одлука по Барање за финансиски средства поднесено од Ловечко Друштво ‘’ Фазан “ од Василево.

Седницата ќе се одржи во просториите на Домот на културата во Василево.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail