Дневен ред за 30-та седница на Советот на општина Василево

sala na Sovet

На ден 29.01.2020 година (среда) со почеток во 12 00 часот, Советот на општина Василево ќе ја одржи редовната 30-та седница. За работа на Седницата предложен е следниот дневен ред:

  1. Педлог-одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти- викендица на К.П бр. 2/1 во КО Добрашинци вон гр.
  2. Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Василево за 2020 година.
  3. Предлог-одлука за измена на Одлуката за утврдување на бодот за платите на државните службеници за 2020 година.
  4. Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2019 година за периодот 01.01.2029 до 31.12.2029 година (К-1).
  5. Квартален извештај за доспеани а неизмирени обврски на општина Василево за периодот 01.01.2029 до 31.12.2029 година (К-2).
  6. Квартален извештај за промените на состојбата на задолжување на општина Василево за периодот 01.01.2029 до 31.12.2029 година (К-3).
  7. Предлог-одлука за ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на општина Василево од сите ризици и опасности.

Седницата ќе се одржи во прорсториите на Домот на културата во Василево.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail