Дневен ред за 42-та седница на Советот на О.Василево

Sala na Sovet

На ден 26.02.2021 година (петок) со почеток во 12,00 часот Советот на општина Василево ќе ја одржи редовната 42-та седница.

За работа на седницата предложен е следниот дневен ред:

  1. Финансиски извештај на ЈП „Турија“, до четврто тромесечие за 2020 година, од 01.01.2020 до 31 12.2020 г.
  2. Предлог-одлука за ослободување од плаќање надомест за утврдување правен статус на бесправни објекти.
  3. Донесување на Одлука за донирање на средства на Здружение на граѓани ОБНОВА ГЛОБАЛ Струмица.
  4. Предлог-одлука за вршење отпис на застарени даночни обврски по основ на комунална такса на обврзници на подрачјето на општина Василево.
  5. Интегриран план за локален развој на општина Василево (2021 – 2024).

Седницата ќе се одржи во просториите наДомот на културата во Василево.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail