Дневен ред за четвртата седница на Советот на О.Василево

DSCN5467

На 28.12.2017 година (четврток) со почеток во 12,00 часот Советот на општина Василево ќе ја одржи четвртата седница.

За работа на седницата предложен е следниот дневен ред:

 1. Информација за функционирањето на Системот за управување со кризи (СЦУК), Центарот за управување со кризи (ЦУК) и Регионалниот центар за управување со кризи (РЦУК)– Струмица.
 2. Предлог-одлука за ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на општина Василево.
 3. Измени и дополнување на Годишната Програма за работа наООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала.
 4. Давање согласност на Финансиски план на ЈОУДГ „Прва радост“, Василево за 2018 година.
 5. Давање согласност на Финансиски план на ООУ „Атанас Нивичански“, Нова Маала за 2018 година донесен од Училишниот одбор на ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала.
 6. Давање согласност на Финансиски план на ООУ „Гоце Делчев“, Василево за 2018 година донесен од Училишниот одбор на ООУ „Гоце Делчев“, Василево.
 7. Давање согласност на Програмата за работа на ЈПКД „Турија“ за 2018 година донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални дејности „Турија“, Василево.
 8. Предлог-одлука за исплата на надоместок за изборните трошоци направени во кампањата на локалните избори одржани во 2017 година.
 9. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за одржување и проширување на уличното осветлување во општина Василево за 2018 година.
 10. Предлог-Буџет на општина Василево за 2018 година.
 11. Предлог-одлука за извршување на Буџетот на општина Василево за 2018 година.
 12. Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2018 година.
 13. Донесување на одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Хуманитарното здружение за деца без родители „Хуманост“ од Струмица.
 14. Донесување на одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од здружение на ловци и риболовци „Елен“ од Ново Село.
 15. Донесување на Одлука по Барањето за финансиски средства поднесено од Здрушение пинг-понгарски клуб за лица со инвалидитет „Астраион плус“.

Седницата ќе се одржи во просториите наДомот на културата во Василево.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail