Дневен ред за 14-та седница на Советoт на општина Василево

DSCN5467

Четиринаесетата седница на Советот на општина Василево  ќе се одржи во среда на 31.10.2018 година со почеток во 12,00 часот.

За работана седницата предложен е следниот дневен ред:

 1. Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2018 година за период од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година К1.
 2. Квартален извештај за доспеаните а ненамирени обврски на општина Василево за период од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година К2.
 3. Квартален извештај за промените на состојбата задолжување на општина Василево за период од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година К3.
 4. Донесување на одлука по Барање за финансиска помош поднесено од Игор Велков од с.Чанаклија.
 5. Донесување на одлука по Барање за финансиска помош поднесено од Милена Ристова од с.Владевци.
 6. Донесување на одлука по Барање за финансиска помош поднесено од Крсто Ѓеоргиев  од с.Василево.
 7. Предлог-одлука за измена на распоредот на  средствата на Буџетот на Општина Василевo за 2018 година.
 8. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на К.П.бр.960 во КО Добрашинци вон г.р.
 9. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на К.П.бр.959/1 во КО Добрашинци вон г.р.
 10. Предлог-Решение за разрешување и именување на претседател на Комисијата за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита.
 11. Предлог-Решение за разрешување и именување на член на Комисијата за земјоделие и заштита на животната средина.
 12. Предлог-Решение за разрешување и именување на член на Комисијата за мандатни прашања избори и именувања.
 13. Предлог-Решение за разрешување и именување на член на Комисијата за Статут и прописи.
 14. Годишен извештај за работа на ООУ Гоце Делчев с.Василево за учебната 2017/2018 година.
 15. Извештај од спроведената самоевалуација на ООУ Гоце Делчев с.Василево за период 2016-2018 година.
 16. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија” Василево за утврдување на цената за монтажа на канализациони елементи.
 17. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија” Василево за утврдување на цената за депонирање на отпад од животинско потекло.
 18. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија” Василево за утврдување на висина на паричен надоместок за изработка на шахта за фекална канализација.
 19. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија” Василево за утврдување на цената на водата за пиење по м3 во населеното местоТрибичино.
 20. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија” Василево за утврдување дополнување на Ценовникот на ЈПКД Турија за работа на улично осветлување бр.05-138/1 од 05.02.2010 година.
 21. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија” Василево за утврдување на висина на паричен надоместок за изработка на атмосферски сливник.
 22. Финансиски извештај на ЈПКД Турија за третото тромесечје за 2018 година од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година.

Седницата ќе се одтжи во просдториите на Домот на културата во Василево.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail