Советот на општина Василево одржа вонредна седница

DSC_0670_1280x851

На денешната вонредна седница Советот на општина Василево ги усвои двете предложени одлуки: Одлука за сопствено  учество на Општина Василево за реализација на проектот за улица во с.Добрашинци и Одлука за одобрување за користење на средства за финансирање на доспеаните а неплатени обврски на Општина Василево. Според образложението дадено од градоначалникот на општина Василево Марјан Јанев причина за вонредниот карактер на седницата е рокот за доставување на документите  за реализација на проектот за улица во с. Добрачинци, а Одлуката за сопствено улество на општината донесена од Советот е еден од задолжителните документи.

Согласно Одлуката учеството на општина Василево изнесува 2 223 699 денари а од Бирото за регионален развој се побаруваат 3 000 000 денари.

Донесена беше и одлука за одобрување за користење на средства за финасирање на доспеани а неплатените обврски на општна Василево,  која всушност се однесува на средствата одобрени од Владата за подмирување на долговите на општините и единките корисници. Конкретно, единките корисници  ООУ„Атанаса Нивичански“, Нова Маала и ЈОУДГ„Прва радост“, Василево, средствата одобрени за подмирување на нивните долгови, ги отстапуваат  на општина Василево.   Причината е поради тоа што ниту еден од доверителите, не се пријавил  за спогодбено утврдување на износот, во рокот определен со Јавниот  повик  (http://opstinavasilevo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Javen-povik.pdf) на Општина Василево со кој се повикуваа доверителите кои имаат доспеани а ненаплатени обврски евидентирани во Електронскиот систем за пријавување и евиденцијата на обврските  заклучно со месец септември 2018 година. ЈОУДГ„Прва радост“, Василево отстапи 85 691 ден. а ООУ„Атанаса Нивичански“, Нова Маала 342 391 денари.

DSC_0677_1280x851

DSC_0681_1280x851

DSC_0684_1280x851

DSC_0688_1280x851

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail