Дневен ред за 34-та седница на Советот на општина Василево

sala na Sovet

На 31.07.2020 година (петок) Советот на општина Василево ќе ја одржи редовната 34-та седница. За работа на седницата предложен е следниот дневен ред:

 1. Предлог-одлука за пристапување кон изготвување на пречистен текст на Статутот на општина Василево
 2. Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2020 година за периодот од 01.01.2020 до 31.03.2020 (К-1)
 3. Квартален извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од  01.01.2020 до 31.03.2020 (К-2)
 4. Квартален извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од 01.01.2020 до 31.03.2020 (К-3)
 5. Годишен извештај за работата на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2019 година
 6. Предлог-одлука за прифаќање на иницијатива за воспоставување меѓуопштинска соработка за решавање на проблемот со бездомните животни
 7. Предлог- одлука за лица за именување на двајца членови во заедничка комисија
 8. Квартален извештај за извршување на Буџетот за 2020 година за периодот од 01.01.2020 до 31.06.2020 (К-1)
 9. Квартален извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за периодот од  01.01.2020 до 31.06.2020 (К-2)
 10. Квартален извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од 01.01.2020 до 31.06.2020 (К-3)
 11. Годишен план за вработување на општина Василево за 2021 година
 12. Годишен план за вработување на ЈПКД „Турија“, Василево за 2021 година
 13. Годишен план за вработување на ООУ „Атанас Нивичански“, Нова Маала за 2021 година
 14. Завршна сметка за 2019 година на ООУ„Атанас Нивичански“, Нова Маала
 15. Давање согласност на Извештајот за работата и годишната сметка на ЈПКД „Турија“, Василево за 2019 година
 16. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални дејности „Турија“, Василево за распоредување на добвивката остварена по годишната сметка и финансискиот извештај за 2019 година
 17. Донесување на Одлука по Барањето за финасиски средства поднесено од Хуманитарното здружение за деца без родители „Хуманост“ од Струмица
 18. Донесување на Одлука по Барањето за финасиски средства поднесено од Јашар Демов од с. Градашорци
 19. Донесување на Одлука по Барањето за финасиски средства поднесено од Костаќе Малинов од с. Нивичино
 20. Донесување на Одлука по Барањето за финасиски средства поднесено од Регионалната телевизија ВИС од Струмица
 21. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект – индивидуална станбена зграда на к.п бр. 555 во КО Нова Маала
 22. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект – индивидуална станбена зграда на к.п бр. 555 во КО Нова Маала
 23. Предлог-одлука за давање во сопственост на возило за собирање на цврст отпад – специјално комунално возило за собирање на смет на ЈПКД „Турија“, Василево.

Седницата ќе се одржи во просториите на Домот на културата во Василево.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail