Соопштенија

Постапка на ажурирање на податоците во катастарот на недвижности 16.2.2015

е-Даноци-2

      Врз основа на член 57 и член 211 од Законот за катастар на недвижности и Законот за изменување и дополнување на законот за катастар на недвижности („Сл.весник на РМ“ бр.55/2013, „Сл.весник на РМ“ бр.115/14 од 30.07 2014 и „Сл.весник на РМ“ бр.41/14 од 24.04.2014 година) Агенцијата за катастар на недвижности го објавува…

Continue reading

Објава за отуѓување на градежно земјиште по пат на електронско јавно наддавање во општина Василево

transport-vrski

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со ЛУПД за хотелски комплекс на КП 1160 и 1162 во КО Владевци, донесен со решение број на 08-1991/1 од 07.10.2013 година со намена за изградба на хотелски комплекси, со компатибилни класи на намени Б1, В2, Д3 макс. До 40%, согласно…

Continue reading